Algemene voorwaarden van de Jaarmarkt Nibbixwoud

Artikel  1
In deze Algemene Voorwaarden dient te worden verstaan onder:
– de Jaarmarkt: de georganiseerde Jaarmarkt Nibbixwoud
– de Organisatoren: de stichting Jaarmarkt Nibbixwoud of aan haar gelieerde personen of door haar als medeorganisatoren aangewezen personen
– de Standhouder:  de huurder van een grondplaats of marktkraam op de Jaarmarkt of aan hem gelieerde vennootschappen of bij hem in dienst zijnde personen
Artikel  2
De standhuurovereenkomst komt tot stand door het doen van een aanvraag voor een grondplaats of marktkraam voor de Jaarmarkt door de Standhouder en het honoreren van de aanvraag door de Organisatoren. De Organisatoren kunnen in bijzondere gevallen tot wijziging van de reeds vastgestelde grondplaatsen besluiten dan wel een reeds verleende vaststelling intrekken, zonder dat de Standhouder aanspraak kan maken op vergoeding van de eventuele schade.
Artikel  3
Een aanvraag van een grondplaats of marktkraam wordt gehonoreerd door middel van toezending van een factuur met het totale factuurbedrag. Het niet of niet tijdig betalen van de factuur ontbindt de overeenkomst niet. Een eventuele optie op een afgesproken grondplaats of marktkraam komt bij niet of niet tijdige betaling te vervallen. De Standhouder blijft echter verplicht tot het voldoen van het totale factuurbedrag. De Organisatoren behouden zich het recht voor om de Standhouder de toegang tot het Jaarmarktterrein te ontzeggen indien het volledige factuurbedrag niet is voldaan.

Artikel  4
Een aanvraag als bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden kan niet eenzijdig door de Standhouder worden  ingetrokken of gewijzigd noch kan de standhuurovereenkomst eenzijdig door de Standhouder worden opgezegd of gewijzigd. Echter kunnen de Organisatoren een verzoek tot annulering van de aanvraag c.q. de standhuurovereenkomst inwilligen onder de voorwaarde dat de Standhouder een annuleringsvergoeding aan de Organisatoren betaalt van 25% van het factuurbedrag.
Artikel  5
Indien de Standhouder niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, zijn de Organisatoren gerechtigd niet tot vaststelling van een grondplaats over te gaan dan wel een al verleende vaststelling in te trekken of geen grondplaats ter beschikking te stellen, onverminderd de aanspraak van de Organisatoren op volledige vergoeding van de verschuldigde bedragen. Tevens zijn de Organisatoren gerechtigd tot het in rekening brengen van alle buitenrechtelijke incassokosten evenals tot het in rekening brengen van wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. De Organisatoren zijn gerechtigd de invordering van de door de Standhouder verschuldigde bedragen uit handen te geven.
Artikel  6
De Standhouder is verplicht alle aanwijzingen c.q. opdrachten van de Organisatoren welke betrekking hebben op richting en verloop van de Jaarmarkt, evenals alle aanwijzingen c.q. opdrachten van de Organisatoren gegeven tijdens en verband houdend met de Jaarmarkt op te volgen c.q. uit te voeren.
Artikel  7
Goederen bevinden zich op het terrein voor rekening en risico van de Standhouder. De Organisatoren belasten zich niet met het verzekeren daarvan. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de Jaarmarkt.
Artikel  8
De Standhouder is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van zichzelf, zijn personeel of andere aan hem gelieerde personen of vennootschappen dan wel door het door hem geëxposeerde, op welke wijze ook aan goederen of personen van c.q. in betrekking staande tot de Organisatoren  of derden wordt veroorzaakt. De Standhouder vrijwaart de Organisatoren voor alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen doen gelden.
Artikel  9
De Organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van de schade aan personen of eigendommen, optredende als gevolg van of samenhangende met de Jaarmarkt, uitgezonderd in geval van grove schuld of nalatigheid. Tevens aanvaarden de Organisatoren geen enkele aansprakelijkheid in geval van tegenvallende bezoekersaantallen ten opzichte van geprognosticeerde of opgegeven aantallen.
Artikel  10
De Standhouder dient instructies die ter plaatse worden gegeven door plaatselijke overheden en/of eigenaren van het terrein onverminderd op te volgen. De Organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende kosten en/of schade.
Artikel  11
De Organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, daaronder begrepen overmacht, de datum voor de Jaarmarkt te wijzigen, ofwel de Jaarmarkt geen doorgang te laten vinden, waarbij de Standhouder in geval van geen doorgang 25% van hun inschrijfgeld krijgt gerestitueerd. In alle andere gevallen kan de Standhouder geen aanspraak doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.
Artikel  12
De Organisatoren hebben het recht om tegen de Standhouder die handelt in strijd met de bepalingen van de standhuurovereenkomst, daaronder begrepen de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen, of die door of namens de Organisatoren verstrekte aanwijzingen c.q. opdrachten niet opvolgt c.q. uitvoert, zonder voorgaande waarschuwing op kosten van de Standhouder de navolgende maatregelen te nemen:
–   met onmiddellijke ingang de standhouder de toegang tot het terrein te weigeren en/of
–   zijn stand te doen sluiten en/of ontruimen en/of
–   de tentoongestelde goederen alsmede al hetgeen is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden, zonder dat de Standhouder recht kan doen gelden op enige restitutie of vergoeding van schade.
Artikel 13
– Het is niet toegestaan om alcoholische dranken of non alcoholosche dranken te verkopen. Tenzij anders overeengekomen met de Organisatoren.

 

Artikel 14
– Opbouwen/afbreken U kunt uw kraam/grondplaats vanaf08.30 uuropbouwenen vanaf16.30 uurmag u rustig beginnen met afbreken. U dient uw afval zelf mee naar huis te nemen. (zie ook onze algemene voorwaarden)
Artikel  15
Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de tussen de Standhouder en de Organisatoren gesloten standhuurovereenkomst.
Artikel  16
Op de standhuurovereenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
Winkelwagen0
There are no products in the cart!
Verder winkelen
0